MARCAS DE UN CARÁCTER. 10 TRAZOS

CHOPS OF ONE CHARACTER. 10 LINES


A10-1

A10-1 YUAN (yuan)
Llanura. Origen. Fuente. TAI-YUAN FU en SHAN SI.

Plain. Origin. Source. TAI-YUAN FU on SHAN SI.