MARCAS DE UN CARÁCTER. 6 TRAZOS

CHOPS OF ONE CHARACTER. 6 LINES


A6-1

A6-1 LIANG (liang)
Moneda de plata. Onza, equivalente a unos 37,031 gr. Doble.

Silver coin. Ounce, equivalent to 37,031 gr. aprox. Double.